O spolku
 
Historie
Členové
Stanovy
Kontakt
Přihláška
Odkazy
Naše aktivity
 
Novinky
Návrhy na okrášlení
Realizováno
O nás v tisku
Sponzoři
 
Jak nás lze podpořit
Naši sponzoři
O webu
 
Vaše názory a náměty
Doporučte nás
Webmaster: T.Blumenstein

Stanovy spolku: Okrašlovací spolek města Prostějova


Stanovy Okrašlovacího spolku města Prostějova

Článek I
Úvodní ustanovení
1. Název spolku zní: Okrašlovací spolek města Prostějova
2. Sídlem spolku je: Vrlova 370/7, 796 01 Prostějov
3. Spolek působí v České republice

Článek II
Účel spolku
Účelem spolku je:
- podporovat rozvoj města Prostějova a Prostějovska
- propagovat město Prostějov a jeho památky
- sdružovat občany se zájmem o dění ve městě
- zlepšovat stav zeleně ve městě a okolí
- pořádat vzdělávací a diskusní akce a vydávat publikace, informační materiály
- vyvíjet aktivní činnost ve sborovém zpěvu, hudební a taneční oblasti
- pořádat a účastnit se koncertů, soutěží, festivalů a dalších veřejných vystoupení
- podporovat občany v zájmové umělecké činnosti při propagování města Prostějova
- charitativní činnost

Článek III
Hlavní činnost spolku
Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II., co by společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím těchto činností:
- Zlepšování stavu zeleně, sázení stromů, keřů, údržba zeleně ve městě Prostějově i v jeho okolí
- Propagování města Prostějova a jeho okolí pomocí informačních panelů, informačních letáků či jiných propagačních materiálů a publikací
- Pořádání koncertů, soutěží, festivalů a jiných veřejných vystoupení jak na půdě města Prostějova, tak po celé České republice
- Spolupráce s jinými obdobně zaměřenými subjekty a odborníky na témata ve vazbě na účel spolku
- Ochrana životního prostředí, podpora ohleduplnosti a pomoc při ochraně přírody
- Podpora podobně zaměřených subjektů při plnění jejich aktivit
- Spolupráce s orgány státní správy a s dalšími institucemi
- Pořádání kulturních, sportovních, vzdělávacích, společenských a charitativních akcí

Článek IV
Členství ve spolku
- 1. Členem spolku může být každý občan ČR, který souhlasí s cíli spolku a vyplní přihlášku. O přijetí člena rozhoduje výbor spolku.
- 2. Členové spolku mají právo účastnit se akcí spolku a valné hromady, volit orgány spolku a být voleni do všech orgánů spolků
- 3. Členové spolku jsou povinni dodržovat stanovy, rozhodnutí a usnesení příslušných orgánů spolku a v souladu s rozhodnutím orgánů spolku platit členské příspěvky takto:
4. Členové jsou: a) zakládající, kteří spolek založili a při založení složili částku Kč 1.500,-, která tvoří základní kapitál spolku
b) činní, s ročním příspěvkem 200 Kč
c) čestní, kteří se o spolek nebo jeho snahy vynikajícím způsobem zasloužili, tito nemají hlasovací právo na valné hromadě 5. Členem přestává být, kdo ze spolku vystoupil nebo kdo nezaplatil členský příspěvek déle než jeden rok a jeho členství bylo předsedou prohlášeno za ukončené nebo kdo byl ze spolku vyloučen nebo kdo zemře.

Článek V
Orgány spolku
1. V čele spolku stojí předseda spolku, který je statutárním orgánem spolku. Předsedu spolku volí valná hromada. Předseda spolku zastupuje spolek navenek a jedná samostatně jeho jménem. Předseda spolku odpovídá za hospodaření spolku. V případě nepřítomnosti může předseda spolku pověřit jako své dočasné zástupce místopředsedy spolku. Místopředsedové spolku vykonávají v případě pověření předsedou všechny povinnosti předsedy v plném rozsahu, a to společně.
2. Činnost spolku řídí výbor. Výbor se skládá z předsedy spolku a čtyř dalších členů. Členové výboru jsou voleni valnou hromadou. Valná hromada zvolí z členů výboru dva místopředsedy. Výbor svolává a předsedá mu předseda spolku.
3. Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada, která se koná minimálně jednou za rok. Valné hromady se s právem hlasovacím mohou účastnit všichni členové spolku s výjimkou čestných členů, kteří mají právo poradní. 4. Valná hromada schvaluje výroční zprávu spolku.
5. Valná hromada schvaluje stanovy spolku a jejich změny.
6. Valnou hromadu svolává předseda a předsedá jí.
7. Hospodaření spolku kontroluje kontrolní komise. Kontrolní komise se skládá ze tří členů, které volí valná hromada.
8. Spory ve spolku rozhoduje rozhodčí komise. Rozhodčí komise se skládá ze tří členů, které volí valná hromada.
9. Funkční období všech orgánů trvá dva roky.

Článek VI
Hospodaření spolku
1. Spolek jako samostatná právnická osoba nakládá hospodárně se svým majetkem a využívá jej k podpoře své činnosti. Výbor hospodaří s majetkem organizace na základě běžných zásad hospodaření a na základně rozhodnutí valné hromady.
2. Spolek získává finanční prostředky pro svou činnost:
- z členských příspěvků,
- z darů a dotací,
- z vlastní hospodářské činnosti.

Článek VII
Zánik spolku a způsob majetkového vypořádání při zániku
1. Spolek může zaniknout usnesením valné hromady, která bude za tímto účelem svolána.
2. Valná hromada musí přijmout usnesení o vypořádání aktiv a pasiv spolku a o způsobu užití zůstatku majetku a zvolí likvidátora spolku, který vykonává funkci statutárního orgánu spolku až do konečného vypořádání aktiv a pasiv spolku a poté navrhne výmaz spolku ze spolkového rejstříku.

Článek VIII
Ustanovení přechodná a závěrečná
1. Nestanoví-li tyto stanovy jinak, řídí se právní vztahy ústavu zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
2. Stanovy jsou vyhotoveny v 6-ti stejnopisech, z nichž jeden obdrží každý ze zakládajících členů, jeden bude uložen v dokumentech spolku a dva budou přiloženy k žádosti o zápis spolku do veřejného rejstříku.ení přípravný výbor.

Copyright © Okrašlovací spolek města Prostějova
Všechna práva vyhrazena.

Publikováno: 22.08. 2007 (15153 čtenářů)

[ Zpět ]